Úvod / Informácie / Ochrana osobných údajov
Tlačiť

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov – internetový obchod SvetVoni.sk

Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z.  o ochrane osobných údajov ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v registračnom formulári na webovom sídle www.svetvoni.sk. V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z.  o ochrane osobných údajov je spoločnosť RENEWABLE ENERGY SYSTEMS, s.r.o., so sídlom Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 45 507 660 (ďalej len SvetVoni) oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené v registračnom formulári ako aj údaje o  nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie v internetovom obchode SvetVoni na účely registrácie užívateľov, vedenia databázy registrovaných užívateľov, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky.

V prípade, že budete mať záujem o zrušenie registrácie v internetovom obchode SvetVoni, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite emailom na info@svetvoni.sk.

Spoločnosť RENEWABLE ENERGY SYSTEMS, s.r.o. si vyhradzuje právo ukončiť registráciu v internetovom obchode SvetVoni, ak nebola za posledných 36 mesiacov zrealizovaná žiadna objednávka.

Po zrušení registrácie v internetovom obchode SvetVoni a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje podľa registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu je RENEWABLE ENERGY SYSTEMS povinný uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Zakliknutím políčka „Súhlasím s obchodnými podmienkami“ v registračnom formulári a v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z.  o ochrane osobných údajov udeľujete spoločnosti RENEWABLE ENERGY SYSTEMS, s.r.o. svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v registračnom formulári ako aj údajov o vašich nákupoch počas celej doby platnosti súhlasu na účely zasielania ponúk tovaru a služieb a informácií o rôznych akciách poštou, emailom alebo SMS správou.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať,  stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite na adresu spoločnosti RENEWABLE ENERGY SYSTEMS, s.r.o. prípadne emailom na info@svetvoni.sk.

Po ukončení platnosti súhlasu, po odvolaní súhlasu a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný RENEWABLE ENERGY SYSTEMS informovať o ich zmene poštou na adresu sídla spoločnosti RENEWABLE ENERGY SYSTEMS, s.r.o., prípadne emailom na info@svetvoni.sk.

Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v registračnom formulári budú poskytované sprostredkovateľom teda subjektom zmluvne spolupracujúcim so spoločnosťou RENEWABLE ENERGY SYSTEMS, s.r.o. ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti, IT správcovia databáz a pod.

Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v registračnom formulári budú sprístupnené tretím stranám za účelom  podpory, spravovania a rozvoja informačných systémov, vykonania auditu.

Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od RENEWABLE ENERGY SYSTEMS vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov spracúvaných spoločnosťou RENEWABLE ENERGY SYSTEMS, s.r.o.

Zoznam aktuálnych subjektov, ktorým budú Vaše osobné údaje poskytnuté: Krea SK, s.r.o. (IČO: 36 553 433), Slovak Parcel Service, s.r.o. (IČO: 31 329 217) a WEBGLOBE, s.r.o. (IČO: 36 306 444).